Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

REJDOVÁVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Sajó folyó völgyének végén, a Stolica hegy alatt fekszik a jellegzetes Rejdová község. Első említése 1551-ből származik, amelyben Redowa néven említik. Az elnevezése az első telepesek egyike a nevéből származik, akit Rédnek hívtak. A község már a kezdeteitől az erős oláh kolonizálás által lett benépesítve, amely által a község Gömör legnagyobb oláh lakosságú falvai közé tartozott. A lakosság a múltban teherfuvarozással, favágással foglalkozott, a község mezőgazdasági és erdészeti jellege máig is fennmaradt. Rejdová Szlovákia jelentős néprajzi tájai közé tartozik. A helyi lakosság máig is népviseletet hord és ápolja a népi hagyományokat. A község népi hagyományainak a megőrzését segíti a minden év augusztus végén megrendezett Rejdovái népünnepség. Ezen a népi hagyományőrző kultúrfesztiválon bemutatásra kerülnek a népszokások, a népi kultúra és kézművesség. A téren és környékén az idelátogatók megtekinthetik és saját maguk is kipróbálhatják a népi kézművességet, fafaragást, szövést, horgolást. A Gömöri Folklórfesztivál színhelye az egész falu térsége és a szabadtéri színpad. Itt tekinthetők meg a Gömörből, Szlovákiából és külföldről érkezett népi együttesek fellépései. Rejdová további látványossága a 19. és 20. század elején épült, máig is fennmaradt faházak. A község domináns épülete a 17. század elején épült evangélikus templom. A templomtorony építését 1794-ben fejezték be. A templomot a 17. században védőfallal vették körül. A falu helyi jelentőségű síközpont. Rejdová egyik lehetséges kiindulóhely a Szlovák Érchegység legmagasabb csúcsa, az 1476 m t.sz. f. magasságban lévő Stolica hegy megmászásához.

Anglický preklad komentára


It the end of a valley of the river Slaná under the massive of the hill Stolica there is situated odd village Rejdová. The first time it is mentioned under the name Redowa in the year 1551. The name derived from a name of one of the first settlers whose name was Réd. At the beginning the village was settled by a strong Wallachian colonization and thanks for that the village belonged among the largest Wallachian villages in Gemer region. The dwellers lived mainly on carrying-trade and logging and forest-agricultural character it has preserved up to the present. Rejdová belongs among important ethnical localities of Slovakia. Local dwellers have still wear garbs and observance folk customs. Festivals in Rejdová organising by the end of August yearly, contribute to preserve folk traditions. This typical folk festival illustrates folk customs, culture and crafts. In the square and its vicinity you can see and try old folk crafts such as wood carving, weaving and bobbin lace work. Gemer folk festival is organised in the whole village and on a local natural amphitheatre. There you can look at the acting of folclore groups from Gemer, the whole Slovakia and foreign countries. Other interests of Rejdová are preserved wooden-houses from the end of 19th and beginning of 20th century. Dominant of the village is an evangelical church from the beginning of 17th century. Its tower was added in the year 1794. In the 17th century the church was surrounded by defence wall. The village is also a ski resort of local meaning. Rejdová is one of the starting point of ascent up the biggest hill of Slovenské Rudohorie, Stolica that lies 1476m above sea level.
Nemecký preklad komentára


Am Ende des Tales des Flusses Slaná unter dem Massiv des Gipfels Stolica liegt die eigenartige Gemeinde Rejdová. Zum ersten Mal wird sie im Jahre 1551 unter dem Namen Redowa erwähnt. Bie Benennung stammt vom Namen eines der ersten Siedler, der Réd hiess. Vom Anfang an zeichnete sich die Gemeinde durch eine starke walachische Kolonisation aus und demzufolge gehörte sie zu den grössten walachischen Gemeinden in der Region Gemer. Die Bewohner ernährten sich vor allem durch das Fuhrwesen und die Holzhauerei und die Gemeinde hat ihren forst- und landwirtschaftlichen Charakter bis heute erhalten. Rejdová gehört zu den bedeutenden ethnographischen Lokalitäten der Slowakei. Die lokalen Einwohner tragen bis heute die Trachten und sie pflegen die Volksbräuche. Die folkloristischen Traditionen zu erhalten helfen die Rejdováer Feste, die jedes Jahr Ende August veranstaltet werden. Dieses traditionelle Volksfestival ist eine Vorführung von Volksbräuchen, Kultur und Handwerken. Auf dem Dorfplatz und in seiner Umgebung können Sie alte Volkshandwerke wie Holzschnitzerei, Weberei oder Klöppeln sehen und sogar selbst probieren. Das Gemerer Folklorfestival findet im ganzen Dorf und im lokalen natürlichen Amphiteater statt. Hier kann man das Auftreten von verschiedenen folkloristischen Gruppen aus der Region Gemer, aus der ganzen Slowakei und aus dem Ausland sehen. Eine andere Sehenswürdigkeit von Rejdová sind die erhaltenen Holzhäuser aus dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Dominante der Gemeinde ist die evangelische Kirche aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Ihr Turm wurde 1794 zugebaut. Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche durch eine Verteidigungsmauer umgegeben. Die Gemeinde eist zugleich ein Skizentrum von lokaler Bedeutung. Rejdová ist einer der Ausgangspunkte des Aufstieges auf den höchsten Gipfel des Slowakischen Erzgebirges, Stolica, der in der Seehöhe von 1476 m liegt.
Print/Tlači