Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GOČOVO - GÓCSVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Gočovo község Rozsnyótól (Rožňava) északkeleti irányban fekszik, a Sajó (Slaná) bal partján. A község területe 1465 ha, lakosainak száma 400 fő. Első említése 1427-ből származik, amelyben Bowch néven szerepel. A falu elnevezése az első telepesek egyikének nevéből származik akinek a neve Gócs volt. A település a Bebek család tulajdonába tartozott. A 16. században a törökök szinte az egész falut elpusztították, a pusztítást csak 8 család élte túl. A községbe később a Szepességből és Lengyelországból telepítettek lakosokat. A falu központját kis tér alkotja, melyen park, és a Szlovák Nemzeti Felkelés emlékműve áll. A tér domináns épülete az 1761-ben épült barokk-klasszicista evangélikus templom, amelyhez tornyot csak a 19. század elején építettek. A templom bejáratát emléktábla díszíti, amelyen Ivan Kornel Halát neve szerepel, aki a Szlovákiai Evangélikus Egyház első misszionáriusa volt. Gočovo község Juraj Hronec akadémikus szölőfaluja, aki az első szlovákiai műszaki főiskola megalapítója és a Matica Slovenská kulturális szervezet elnöke volt. A szülőháza jelenleg múzeum szerepét tölti be. A múzeum mellett a község a népi hagyományokat bemutató szobát rendezett be, amely bemutatja a lakosság életmódját az elmúlt századokban.

Anglický preklad komentára
The village Gočovo lies on the left bank of the river Slaná, northwest from Rožňava. It extends an area of 1465 hectares and there live 400 inhabitants there. The first mention is from the year 1427 when it is mentioned under the name Bowch. The name Gočovo is derived from a name of one of the first settlers whose name was Gócs. The village belonged to the Bebeks. In the 16th century it was desolated by the Turks and only eight families survived. Later it was settled by immigrants from the Spiš region and Poland. The centre of the village is formed by a small square with a park and memorial SNP (Slovak National Underprising). Dominant of the square is a Baroque classicistic evangelical church from the year 1761. Its tower was added at the beginning of the 19th century. Entrance to the church is decorated with a commemorative board of Ivan Kornel Haláta – the first missioner of evangelical denomination in Slovakia. The village Gočovo is a birth place of academic Juraj Hronc, founder of the first technical university in Slovakia and chairman of Matica Slovenská. His natal home serves as a museum at present. Next to the museum they established a room of folk traditions which displays life of local inhabitants in past centuries.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Gočovo liegt am linken Ufer des Flusses Slaná, nordwestlich von Rožňava. Sie erstreckt sich auf der Fläche von 1465 ha und hat 400 Einwohner. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1427 , als sie unter dem Namen Bowch erwähnt wird. Die Benennung Gočovo wird vom Namen eines der ersten Ansiedler abgeleitet, der Gócs hiess. Die Gemeinde gehörte der Familie Bebek. Im 16. Jahrhundert wurde sie vom Plündern der Türken betroffen, das nur acht Familien überlebt haben. Später wurde die Einwohneranzahl durch Zuwanderer aus Zips und Polen erhöht. Das Zentrum der Gemeinde bildet ein kleiner Platz mit einem Park und dem Denkmal des Slowakischen nationalen Aufstandes. Die Dominante des Platzes ist die barock-klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1761. Ihr Turm wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts zugebaut. Beim Eingang der Kirche befindet sich die Gedenktafel von Ivan Kornel Halát – dem ersten Missionar der evangelischen Kirche in der Slowakei - der in der Gemeinde geboren wurde. Die Gemeinde Gočovo ist zugleich Geburtsort des Akademikers Jur Hronec, des Gründers der ersten technischen Hochschule in der Slowakei und des Vorsitzenden der Organisation Matica Slovenská. Sein Geburtshaus erfüllt heutzutage die Funktion eines Museums. Neben dem Museum wurde von der Gemeinde das Zimmer der Volkstraditionen eingerichtet, in dem das Leben der hiesigen Bevölkerung in den vergangenen Jahrhunderten dokumentiert wird.

Print/Tlači