Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

BRZOTÍN - BERZÉTEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A történelmi nevezetességű Berzéte (Brzotín) Rozsnyótól 5 km-re, délnyugati irányban fekszik, a Sajó (Slaná) jobb partján. A mai község területe már az i.e. 15. században, a bronzkorban is lakott terület volt. A vár és az alatta elterülő település valószínűleg már a 11. században is itt állt. Az első írásos emlék, amelyben a községet Berzsete néven említik, 1243-ból származik. A középkorban a falu környékén aranyat bányásztak és Berzétére német telepesek költöztek. A lakosság bányászattal és vasöntészettel foglalkozott. A 19. században a községben összesen 5 vasolvasztó kemence és hámor működött. A 20. század elején a termelés fokozatosan megszűnt. A vár romjain kívül Berzéte történelmi nevezetességéről tanúskodik a 18. és 19. századból származó négy nemesi kúria is. a Máriássy kastély ma a Szlovák karszt Nemzeti Park (Národný Park Slovenský kras) irányításának a központja. Az Okolicsányi kastélyban foglal helyet a járási levéltár. A Rákossy kúriához egy új épületet építettek, amelyben az óvoda foglal helyet. Pósch Gyula 1729-ben épült kis barokk kastélyában egészségügyi központ létesült. Az egyetlen használaton kívüli történelmi épület a Hámosi kastély, amely felújítást igényel. Berzéte legjelentősebb egyházi épületei a két templom. A római katolikus, Szent Anna templom 1803-ban épült, a református templom pedig, amely eredetileg római katolikus templom volt, a 13. századból származik. A falu környékének természeti látványosságai közül nem feledkezhetünk meg a Berzétei sziklák (Brzotínske skaly) Természeti Tájvédelmi Területről, amelyben több egyedi csak itt élő növény található, valamint a nagyközönség számára nem elérhető Berzétei barlangról.

Anglický preklad komentára
Historically important village Brzotín lies 5 km southwest from Rožňava, on the right bank of the river Slaná. The territory of present village was settled as early as the 15th century BC in the Bronze Age. Castle and area under stood there probably as early as the 11th century. The first written mention, in which the village is mentioned under the name Berzsete comes from the year 1243. In the Middle Ages there was being mined gold and Brzotin was settled by German immigrants. Inhabitants occupied themselves with mining and ironmongery. In the 19th century 5 blast-furnaces and forges run in the village. By the beginning of the 20th century production gradually stopped. Four yeomanry curies from the 18th and 19th century and remains of the castle prove historical meaning of Brzotín. In Mariássy mansion is now an administrative seat of the National park Slovenský kras. In Okolicsány mansion is a county archives. Rákossy curie gave a new extension and serves as a kindergarten. In the small Baroque mansion of Július Pósch from the year 1729 is a health centre. The only one unused historical building is the Hámos mansion which needs reconstruction. The most important sacral monuments of Brzotín are two churches. The Roman-Catholic church of Saint Anna was built in the year 1803 and church of reformed denomination was originally built in the 13th century as a Roman-Catholic church. From among natural interests in the vicinity we can’t forget the nature preserve Brzotínske skaly (rocks) where many vegetable endemits live and public inaccessible Brzotínska jaskyňa (cave).

Nemecký preklad komentára
Die historisch bedeutende Gemeinde Brzotín ligt 5 km südwestlich von Rožňava, am rechten Ufer des Flusses Slaná. Das Gebiet der heutigen Gemeinde war schon im 15. Jahrhundert vor Christus in der Bronzezeit besiedelt. Die Burg und die Siedlung standen hier wahrscheinlich schon im 11. Jahrhundert. Die erste schriftliche Erwähnung, in der die Gemeinde unter der Benennung Berzsete erwähnt wird, stammt aus dem Jahre 1243. Im Mittelalter wurde hier Golden gefördert und Brzotín wurde von deutschen Zuwanderern besiedelt. Die Einwohner beschäftigten sich mit dem Bergbau und mit dem Einsenbearbeitung. Im 19. Jahrhundert waren in der Gemeinde 5 Hochofen und Hammerwerke tätig. Am Angang des 20. Jahrhunderts wurde die Herstellung allmählig gestoppt. Die historische Bedeutung der Gemeinde beweisen ausser der Burgruine auch vier Kleinadelhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das Kastell der Familie Mariássy ist heute Sitz der Verwaltung des Nationalparks Slowakischer Karst. Im Kastell Okolicsányi hat das Bezirksarchiv seinen Sitz. Das Haus der Familie Rákossy bekam einen neuen Zubau und dient als Gebäude des Kindergartens. Im kleinen Barockkastell von Július Pósch aus dem Jahre 1729 ist das Gesundheitszentum errichtet. Das einzige historische Gebäude, das nicht ausgenutzt wird, ist das Kastell Hámosi, das Rekunstrukion braucht. Die bedeutendsten sakralen Denkmäler von Brzotín sind zwei Kirchen. Die römisch-katholische Kirche der Hl. Anna wurde 1803 gebaut und die reformierte Kirche wurde ursprünglich als römisch-katholisch im 13. Jahrhundert gebaut. Aus den natürlichen Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Brzotín dürfen wir die Naturreservation Brzotíner Felsen nicht vergessen, in der mehrere endemische Pflanzen wachsen, als auch die Brzotíner Höhle, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Print/Tlači